۱۳۸۷ خرداد ۷, سه‌شنبه

فهرست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ….………………...…………………………………………………………………….1
فصل اول:مفهوم قسم …………………...…………………...………………………….3
1-1مفهوم قسم در لغت …………………………..…………………………………………………………….3
1-2-قسم در فقه …/…..…………………..……………………….……………………………………………..4
1-3- قسم در حقوق…………………………….………………………………………………………………7
فصل دوم: اقسام قسم………………...…………………….…………………………...8
2- 1- اقسام قسم در فقه…………………..…………..……………………………………..8
2 -1-1- قسم به اعتبار مشروعيت ………….…...……… …..…….…………………..8.
2-1-1-1-قسم مشروع …………...………………………………………………………….8
2-1-1-2-قسم ممنوع …………….……………………………………………………………9
قسم پيامبر چگونه بوده است ………………………………………………………………...9
2-1-2-قسم به اعتبار احكام تكليفي……….……………...………….…………………12
2-1-2-1- واجب…………………..………….………………………………………...12
2-1-2-2- مندوب …………………………………….………………………………...12
2-1-2-3- مباح ……………………..…………….…………………………………….12
2-1-2-4- مكروه………………………………………………………………………..12
2-1-2-5- حرام…………………………………………………………………………12
2 -1-3- قسم به اعتبار اثر وضعي ..…………………………………………………13
2-1-3-1- يمين لغو …………….…………...………..……….……………………………13
اتفاق واختلاف فقها در لغو يمين …………………..……………..…………………………….18
يك
2-1-3-2- يمن غموس..….…….….…..………….………………………………………22
2-1-3-3- يمين معقوده……....……...…..……….………………………………………..31
2 -2-اقسام قســــــم در حقوق.......….......……….……………………...………….33
2-2-1- قسم ابتدائي…………………………................................................33
شروط لازم براي تحقق سو گند توسط مدعي عليه …..….………………………34
نكول مدعي عليه از سوگند…...…….…………...……………………………………..37
2-2-2- سوگند مردود …………………………………….…………………………..35
رد و نكول سوگند در قوانين موضوعه……….………………………………………..42
2-2-3- سوگند تكميلي…….…..………………………………...………………………43
2-2-4- سوگند استظهاري ……...………………………………………………………44
فصل سوم اركان قسم:…….....…...……………………………………………………………45
3-1- حالف و شروط آن ……..…………………………………………………………45
3-2- محلوف به (مقسمٌ به) ……..……………………………..…………………………47
قسم به پيامبر(ص) وساير انبياء ……………………….…………………………………52
قسم به امانت وبرائت ……….……………………………………………………………52
لـــــــعان…………….………………………………………………………………..53
3 -3- محلوف عليه …….....………………………………………………………………54
فصل چهارم: قسم به التزام وتعليق …….…….……………………………………57
4-1- قسم به طلاق …….…..……………………………………………………………57
تفاوت بين طلاق وقسم به طلاق……..…..…………………….………………………60
آراء سلف و خلف در باره قسم به طلاق……………………………...……………….65
4-2- ايــــــــــــــلاء ………………………....…………………………..............70
شرايط ايلاء ………………….......................................….....................................70
دو
الفاظ ايلاء ….....……………………………………………………………………….71
ايلاء در چه صورتي واقع مي شود…………………………………………………….72
حكم ايلاء .. …………………………………………………………………73
منظور از فيء چيست………………………………………………………….74
تداخل ايلاءوطلاق ……………..…………………………………………….76
تداخل ايلاء وظهار ….………..………..….………………………………….77
4-3- ظهــــــــــــار …………………………………............................79
اركان ظـــــــــهار ………………………...............................................79
آيا ظهار از طرف زن واقع مي شود؟….....……....……………………………....81
الفاظ ظهار.… .…….…………………….………………………………………81
ظهار موقت ..… ………...……………………………………………………….82.
حكم ظهار …………...…………………………………………………………..83
كفاره ظهار ……..…...…………...……………………………………………….84
4-4- قسم به حرام ……………………….………………………………………..87
4-5-أيمان البيعه ……………………………….…….............................................90
4-6-أيمان مسلمين ………………..………………………………………………...91
فصل پنجم : موضوع قسم ……………...............................................................93
5-1- اثبات ادعا………….……………...…………………………………..94
5-2- رد ادعـا…...……...…….……………………………………………..94
5-3-نفي علم…..…………………………………………………………….94
مواردي كه قسم نمي تواند دليل قرار گيرد……..…………...….………………….94
تو كيل در قسم………………..………………………………………………95
تغليظ قسم……………..…….………………….……………………………96
سه
تكرار قسم …………….…………………………………………………….97
فصل ششم :موجبات حنث و رفع قسم……………………..……………………..98
6-1- موجبات حنث قسم …………..….………………………………………………..98
6-2- رفع قسم …………….…………………………………..……………………….100
6-2-1- رفع قسم بو سيله استثناء …………………………………………………….100
استثنا ء در طلاق……..……………………………………………………………….102
6-2-2-رفع قسم بو سيله كفاره…..…………………………………………………..104
حيله وتأويل در قسم ……………………..……………………………………………105
فصل هفتم آثار قسم ……….…………………………………………………………106
7-1- اثر قسم در فقه …...………………………………………………………..106
تقديم وتأخير كفاره قبل از حنث ……….…………………………………………110
7-2-اثر قسم در حقوق …………………………………………………………..111
فهرست منابع ومأخذ ……...……………..……………………………………….112

چهار
0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی